Ana Sayfa Haberler Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Gayrimenkul Satış İlanları
02.06.2021

 

 GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI                                        

DOSYA NO: 2021/04

Tapu kaydı: Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Şemikler Mahallesi, 887 Ada, 8 Parselde bulunan 599,00 m2 Yüzölçümlü Avlulu Kerpiç Ev ve Avlulu Kerpiç Ev olan gayrimenkulün 29/599 hissesi.

İmar durumu ve önemli özellikleri: Taşınmaz konut alanında kalmaktadır. Ayrık nizam, 3 kat yapılaşma koşuluna sahiptir. Bina  yüksekliği(m):İmar Yön. 28. Madde , taks-kaks-emsal: 0,40-1.20- -,  bina derinliği(m): Kroki, Ön bahçe mesafesi(m):5 mt., komşu mesafeler: 3 mt., arka bahçe mesafesi: İmar Yön. 28. Madde' dir. Aydın  Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan görüş alınmadan ruhsat verilemez. Aydın  Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan alınan görüş yazısında ise;

            2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 13. Maddesinde "Hazineye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup, usulüne göre tescil ve ilan olunan, her çeşit korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlığı ile bunlara ait korunma sınırları dahilindeki taşınmazlar, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni olmadan, gerçek ve tüzel kişilere satılamaz, hibe edilemez." denilmektedir.

             2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 9. Maddesinde "Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde koruma bölge kurullarınca alınan kararlara aykırı olarak, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarında inşai ve fiziki müdahalede bulunulamaz, bunlar yeniden kullanıma açılamaz veya kullanımları değiştirilemez. Esaslı onarım, inşaat, tesisat, sondaj, kısmen veya tamamen yıkma, yakma, kazı veya benzeri işler inşai ve fiziki müdahale sayılır." denilmektedir.

            Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Şemikler Mahallesinde bulunan tescilli yapının koruma alanında kalan, tapunun 887 ada, 8 parsel numarasında kayıtlı, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 13. Maddesi kapsamı dışında kalan, tamamı özel mülkiyete ait tescilsiz taşınmazda yürütülecek her türlü uygulama ( yeni yapılanma, imar uygulaması, yıkım, onarım, tadilat, tevhid, ifraz, ihdas vb.) öncesinde Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan görüş alınması şartıyla satışına engel yoktur.

             Satışa konu taşınmaz Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Şemikler Mahallesi, 3038 Sokak, No: 19 adresindedir. Taşınmaz her türlü alt yapı hizmetinden faydalanabilecek konumdadır. Çevresinde 7-8 katlı lüks siteler, 3-4, katlı apartmanlar ve boş arsalar bulunmaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde İbrahim Cinkaya Lisesi, Cinkaya Sağlık Ocağı yer almaktadır. Taşınmaz kadastral yola, asfalt yola, 3038 nolu sokağa cepheli konumdadır. Hafif eğimli bir yapıya geometrik olarak beşgen bir şekle sahiptir. Sınırları yerinde işaretli değildir.

 Satış şartları: 1) İhalenin yeri, günü ve saati:  İhaleler Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No: 9, 1. Kat 111 nolu İcra Satış Odası Merkezefendi / Denizli adresinde yapılacaktır.

1. açık arttırma: 05.07.2021 Pazartesi günü saat: 11:00-11:05 arası,

2. açık arttırma: 07.07.2021 Çarşamba günü saat: 11:00-11:05 arası yapılacaktır.

2) Gayrimenkulün arttırmaya esas muhammen bedeli: 27.100,00 TL (YirmibeşbinTürklirası), KDV: % 18'dir.

3) Birinci arttırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul, üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedelle ve bu bedelin rayiç bedelin %75'ini geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Teklif edilen bedel bu miktarı bulmasa en çok arttıranın taahhütü baki kalmak kaydıyla 7 gün sonra aynı yer ve saatte yapılacak ikinci açık arttırmada verilen bedelin rayiç bedelin en az % 50'sini ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci arttırmada 6183 sayılı Kanunun 94. Maddesi gereğince birinci arttırmadaki şartlar aranacaktır.

4) Arttırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin %7,5'i nispetinde (2.032,50 TL -İkiBinOtuzikiTürklirası Elli kuruş) teminat alınır. Teminat Halk Bankası, Ziraat Bankası veya Vakıflar Bankası şubelerinden mutlaka Denizli Saymanlığı belirtilerek  1011 kodlu İcra Tahsilatı Geçmiş Dönem hesabına katılımcının T.C. Kimlik numarası veya vergi numarası belirtilerek yatırılması gerekmektedir. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun 10'uncu Maddesinin 1. ile 4. Bentlerinde sayılanlar kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcıya istenirse satış bedelini yatırması için 10 gün süre verilebilir. Satış bedeli haricinde tahsil edilecek olan Tellaliye harcı, K.D.V., damga vergisi, tapu alım satım harcı, tahliye giderleri ve işlemleri ve tüm masraflar alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

5) İhaleyi iştirak edeceklerin yanlarında kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesi ve teminat makbuzunun yatırıldığına dair banka dekontunun bulunması zorunludur.

6) İhaleye kakılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile tekrardan yapılacak olan son ihale arasındaki farktan, farka uygulanacak %5 faizden ve diğer zararlardan sorumludurlar. Bu fark ve zararlar ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Müdürlüğümüzce 6183 sayılı Kanuna istinaden tahsil edilecektir. Bu fark ve zarar öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

7) İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri olup da tebliğ edilmeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.

8) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, şartnamenin Müdürlüğümüzde görülebilineceği, bilgi almak isteyenlerin Müdülüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.

 

                                                                                                      SATIŞ KOMİSYONU

Feride DEMİREL

Volkan VAYVADA

Mehmet KOZAN

Hüseyin MİRZAMLI

Asım TEMEL

V.H.K.İ

İcra Memuru

Yetkili İcra Memuru

Avukat

Şube Müdürü

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Başkan)

 


 

 

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr