Ana Sayfa Haberler Çal Hidroelektrik Santralinin Özelleştirilmesi Hakkında İhale İlanı

Çal Hidroelektrik Santralinin Özelleştirilmesi Hakkında İhale İlanı

15.09.2021

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN

ÇAL HİDROELEKTRİK SANTRALİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE İLANI


Santral Adı


Geçici Teminat Tutarı (TL)


İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli (TL)


Son Teklif Verme Tarihi


ÇAL HES


1.000.000


3.000


03/11/2021

 

1 – Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; Denizli ilinde bulunan Çal Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazlar (“Çal HES”) “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile özelleştirilecektir.

– İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacaktır.

3 – İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler.

4 – İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanının satın alınması ve İdare’nin web sitesinden temin edilecek Gizlilik Taahhütnamesinin imzalanması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir.

5- İhale konusu hidroelektrik santral hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alacak tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubunun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olan 3.000 – (üç bin) TL’nin İdare’nin

  • Vakıflar Bankası T.A.O. Ankara Merkez Şubesi nezdindeki TR 2200 0150 0158 0072 8755 0667 no.lu Özelleştirme Fonu Tek İdare Tahsilat Alt TL 

hesabına yatırılması gerekmekte olup, ihale dokümanı dekont karşılığında, İdare’nin aşağıdaki adresinden elden temin edilebileceği gibi, talep edilmesi halinde İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelinin ödendiğine dair banka dekontunun bir nüshasının en geç son teklif verme tarihinden 7 (yedi) gün öncesine kadar elektronik posta, posta veya kargo yoluyla İdare’ye ulaştırılması ve telefon ile teyidinin alınması kaydıyla, elektronik posta ile birlikte iadeli taahhütlü veya kargo ile gönderilebilecektir.

Her ne surette olursa olsun Tanıtım Dokümanı ve Şartname almak için ödenen tutarlar iade edilmez.

6 – İhaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen TL tutarında geçici teminat verilmesi gerekmektedir.

7 – İhaleye katılabilmek için Katılımcıların istenen belgeler ile tekliflerini İhale Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; “ÇAL HES İHALESİNE İLİŞKİN TEKLİF – GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine en geç, son teklif verme tarihi 03/11/2021 saat 17:00’ye kadar elden teslim etmeleri gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

– İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus, son teklif verme tarihi sona ermeden duyurulacaktır.

9 – İdare ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

10 – İhale konusu hidroelektrik santralin yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketler ve Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme hakkı devri, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Tapu Kanunu, Elektrik Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, işletme hakkı devrinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdürler.

11  –  Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.

12- İhaleye ilişkin diğer hususlar, ihale konusu hidroelektrik santrale ait İhale Şartnamesi’nde yer almaktadır.

 

 

 

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ziya Gökalp Caddesi No: 80 06600 Kurtuluş / ANKARA

Tel : +90 312 585 82 90 ve Faks : +90 312 585 83 07

 

.

+90 (258) 280 20 20     +90 (258) 280 29 99     denizli@denizli.bel.tr
denizlibuyuksehirbelediyebaskanligi@hs01.kep.tr